Struktura i cele

Dyrekcja Biblioteki

Wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich
ds. Biblioteki Ossolineum

dr Dorota Sidorowicz-Mulak – polonistka. Pełni swą funkcję od roku 2020.

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego oraz menedżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Z Narodową Biblioteką Ossolineum związana zawodowo od roku 1996. Zajmuje się dziejami bibliotecznych zbiorów ossolińskich, badaniem księgozbiorów historycznych oraz zabytkowych opraw książkowych. Członkini Rady ds. narodowego zasobu bibliotecznego działającej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Komitetu Programu UNESCO Pamięć Świata, przewodnicząca ogólnopolskiej Proweniencyjnej Grupy Roboczej.

tel. 71 335 64 29
dorota.sidorowicz@ossolineum.pl

 

Ciałem opiniodawczym i pomocniczym dyrekcji jest Kolegium Narodowej Biblioteki Ossolineum, które tworzą kierownicy działów tej jednostki (w tym pracowni o statusie działów).

Struktura Biblioteki

Narodowa Biblioteka Ossolineum jest oddziałem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Należy ona do grupy bibliotek naukowych. Zbiory Ossolińskie to – zgodnie z wolą fundatora – przede wszystkim humanistyka polska i słowiańska. Udostępnia się je tylko na miejscu w siedmiu czytelniach. Najcenniejsze zbiory biblioteki należą do narodowego zasobu bibliotecznego.

W ramach Biblioteki Ossolinem funkcjonują działy podstawowe, działy specjalne i dział obsługujący całe Ossolinem.

Działy podstawowe:

 • Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych
 • Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych
 • Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych
 • Dział Nowych Druków Ciągłych
 • Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych
 • Dział Informacji Naukowej
 • Dział Kontroli Zbiorów

Działy specjalne:

 • Dział Rękopisów
 • Dział Starych Druków
 • Dział Kartografii
 • Dział Dokumentów Życia Społecznego

Dział obsługujący całe Ossolineum:

 • Pracownia Introligatorska

Dane kontaktowe pracowników poszczególnych działów znajdują się w zakładce KONTAKT.

Cele Biblioteki

Główne cele działania Biblioteki Ossolineum:

 • pomnażanie zbiorów (gromadzenie)
 • ochrona zbiorów (konserwacja i introligatornia)
 • opracowanie zbiorów
 • przechowywanie zbiorów
 • udostępnianie zbiorów
 • upowszechnianie wiedzy o swych zbiorach
 • prowadzenie badań naukowych
 • kontrola własnych zbiorów

Regulacje prawne

5 stycznia 1995 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę, która przywróciła do życia Zakład Narodowy imienia Ossolińskich. Od tego czasu ustawa była dwukrotnie zmieniana – 11 maja 2007 roku i 5 lipca 2007 roku (tekst ujednolicony). Ponieważ Zakład jest fundacją, zasady jego działalności określa STATUT. Nadzór nad Zakładem sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Najważniejsze cele Biblioteki Ossolineum