Dokumenty Życia Społecznego

Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego liczą obecnie ponad 450 000 jednostek katalogowych (stan na rok 2022). Zakresem chronologicznym obejmują materiały powstałe od 1801 roku do czasów współczesnych.

Charakterystyka kolekcji dokumentów życia społecznego

Zakres terytorialny i rzeczowy można podzielić następująco:

Do 1945 roku dokumenty życia społecznego związane z historią i kulturą Polski (bez względu na zmiany terytorialne, jakie zachodziły w tym okresie), ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Lwowa i dawnych ziem południowo-wschodniej Polski,
  • Wrocławia, dawniej Breslau (między innymi XIX-wieczne afisze teatralne, fotografie: ulic, placów, ważnych obiektów oraz architektury, Festung Breslau), oraz
  • wydanych poza granicami kraju tak zwanych poloników.

Po 1945 roku:

  • dokumenty życia społecznego z terenu Wrocławia i powiatu wrocławskiego, gromadzone w jak najszerszym aspekcie i obejmujące różnorodne druki związane z szeroko pojętym życiem społecznym stolicy Dolnego Śląska,
  • materiały z terenu województwa dolnośląskiego gromadzone w wyborze, mając na uwadze ich wartość informacyjną, kulturalną, historyczną, polityczną i tym podobne,
  • materiały ogólnopolskie (na przykład urzędów administracji centralnej, partii politycznych, organizacji społecznych i młodzieżowych, związków zawodowych), szczególnie takie, które wykazują związki z Wrocławiem lub są unikatowe,
  • wybrane dokumenty życia społecznego dotyczące życia i działalności Polaków na emigracji.

W Dziale Dokumentów Życia Społecznego gromadzi się materiały o charakterze normatywnym, programowym, propagandowym, informacyjnym, szkoleniowym i tym podobne, dotyczące działalności instytucji, ciał zbiorowych, partii politycznych, stowarzyszeń oraz poszczególnych osób.

Spośród najcenniejszych zbiorów wymienić należy druki ulotne z lat 1801-1945, związane z kampanią napoleońską, Księstwem Warszawskim, Królestwem Kongresowym, Wiosną Ludów, powstaniami narodowymi, I wojną światową i tworzeniem Legionów, okresem II Rzeczypospolitej a także okupacją sowiecką i niemiecką w okresie II wojny światowej. Najliczniej jednak reprezentowane są materiały dotyczące historii, kultury i sztuki Lwowa oraz dawnych ziem południowo-wschodniej Polski.

Istotną rolę odgrywa także zgromadzona dokumentacja działalności opozycyjnej wobec władzy komunistycznej z lat 1978-1989, w tym między innymi: Klub Samoobrony Społecznej, Studencki Komitet Solidarności, NSZZ „Solidarność”, Pomarańczowa Alternatywa, Solidarność Polsko-Czesko-Słowacka, Ruch „Wolność i Pokój”.

Niezwykle interesująca jest kolekcja druków ulotnych dotycząca działalności ośrodków polonijnych w USA, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i innych krajach.

Ze względu na formę gromadzi się następujący rodzaj materiałów: biuletyny i komunikaty (wyłącznie towarzyszące imprezom kulturalnym i wydarzeniom polityczno-społecznym, o ile nie gromadzi ich Dział Czasopism); foldery; fotografie; informatory; gazetki ścienne; jednodniówki (jeżeli nie są drukiem ciągłym); instrukcje; katalogi (wystaw artystycznych, literackich, naukowych, targów i tym podobne z zastrzeżeniem o ile nie są drukami zwartymi); katalogi wydawnicze i księgarskie (do 1945 roku); księgi adresowe i telefoniczne (w wyborze do 1970 roku), wystawowe księgi wpisów; nekrologi i klepsydry (pracowników Ossolineum oraz ludzi związanych z Ossolineum); plakaty; afisze; dyplomy; materiały nieaktowe towarzyszące imprezom (na przykład scenografie, plakietki, proporczyki, i tym podobne); protokoły; sprawozdania; statuty i tym podobne (nie mające charakteru druku zwartego lub ciągłego); programy (na przykład teatralne, imprez i tym podobne); regulaminy; rozkłady jazdy połączeń: kolejowych, drogowych i lotniczych; bilety wstępu; bilety komunikacji miejskiej; kartki żywnościowe; cenniki (do lat 60. XX wieku); materiały statystyczne (na przykład plansze, wykresy i tym podobne); teksty literackie (na przykład wiersze okolicznościowe, piosenki stanu wojennego); zaproszenia; losy loteryjne; cegiełki; materiały kwestarskie; ulotki.

Fotografie

Niezwykle cenną i stanowiącą odrębną, wydzieloną grupą, zbiorów są fotografie, szczególnie poszukiwane do celów wystawienniczych i wydawniczych. Stanowią one prawie 20% ogółu zgromadzonego zasobu i liczą około 50 000. odbitek fotograficznych: czarno-białych i kolorowych, częściowo z negatywami. Trzon zbiorów fotograficznych stanowią serwisy autorstwa znanych wrocławskich fotoreporterów i fotografików. Bez wątpienia zaliczyć do nich należy między innymi: Krystynę Gorazdowską, Adama Czelnego, Mieczysława Dołęgę, Stanisława Wolniewicza, Stefana Arczyńskiego, Zdzisława Zielińskiego, Józefa Sokołowskiego, Tadeusza Szweda, Andrzeja Lachowicza, Zbigniewa Nowaka, Marka Grotowskiego, Stanisława Kokurewicza, Adama Hawałeja, Wiesława Dębickiego, Andrzeja Konarskiego, Stanisława Porowskiego, Jacka Samotusa, Krzysztofa Capałę, Mieczysława Michalaka, Wiesława Sąsiadka, Tomasza Kiznego, Henryka Prykiela, Andrzeja Łuca, Lilianę Sokołowską oraz Andrzeja Niedźwieckiego i Andrzeja Solnicy. Dzięki swoim aparatom rejestrowali ulotne chwile i ważne wydarzenia na każdym kroku toczącego się i pulsującego życia naszego pięknego miasta i regionu. Uwiecznili zmianę niemieckiego Breslau w polski Wrocław; od dymiących jeszcze ruin i zgliszczy Festung Breslau, przez kolejne etapy odbudowy, po jego zagospodarowywanie i rozwój.

Szczególny wkład i zaangażowanie w tworzenie koncepcji zbioru fotografii wniósł wieloletni współpracownik Działu DŻS i autor większości zdjęć z lat 1962-1989, Tadeusz Drankowski. W naszym magazynie znajduje się ponad 12 000. zdjęć jego autorstwa.

Niezwykle ważną i pieczołowicie uzupełnianą grupą fotografii jest dokumentacja własna Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: od działalności lwowskiej po bieżącą.

Teatralia

Imponujący jest zbiór teatraliów, zarówno do 1945 roku, jak i po 1945 roku zespół materiałów dokumentujących premiery i wydarzenia teatralne uzupełniają fotosy z przedstawień teatrów wrocławskich i dolnośląskich lub granych gościnnie we Wrocławiu (ponad 9 000) autorstwa między innymi.: Grażyny Wyszomirskiej, Zdzisława Mozera, Zdzisława Holuki, Michała Diamenta, Stefana Arczyńskiego, Kazimierza Helebrandta, Wojciecha Plewińskiego, Jana Bortkiewicza, Marka Grotowskiego, Adama Hawałeja.

Teatralia uzupełnia unikalny, jedyny, niepowtarzalny i niezwykle cenny zbiór około 2 500 projektów scenografii i kostiumów.

Historia kolekcji

Od początku istnienia Biblioteki Ossolineum, to jest od 1817 roku, do zbiorów trafiały druki ulotne powstałe zarówno na terenie państw zaborców, jak i wydawane na obczyźnie przez Polaków i skierowane głównie do Polaków. Pozyskiwano je najczęściej z darów organizacji i instytucji, pojedynczo lub grupowo, niekiedy także z darów znanych osobistości, zwykle wraz z większymi kolekcjami książek lub rękopisów.

Publikacje o znaczącej wartości historycznej i poznawczej (na przykład drukowane afisze, odezwy, wiersze okolicznościowe, manifesty i tym podobne) były włączane do ogólnego zasobu druków zwartych i wraz z nimi magazynowane. Każdy egzemplarz otrzymywał samodzielną sygnaturę. Praktykę taką stosowano również po II wojnie światowej, kiedy siedziba Ossolineum znajdowała się już we Wrocławiu. Dlatego też po dzień dzisiejszy spora część druków ulotnych rozproszona jest w katalogu druków zwartych. Odnaleźć je możemy między innymi pod takimi hasłami jak: Druki ulotne, Ulotka, Ulotki, Odezwa, Program, Apel, Wezwanie, Afisze i tym podobne a także pod najrozmaitszymi hasłami: tytuł, a w przypadku braku tytułu incipit druku, odsyłacze do poszczególnych miejscowości i tym podobne (zobacz katalog kartkowy do 1998 roku).

Ponadto wiele cennych dokumentów życia społecznego można znaleźć w ossolińskich rękopisach, do których trafiały wraz ze spuściznami i kolekcjami rodzinnymi wybitnych Polaków. Jako materiał stanowiący integralną część rękopisów nie były z nich wyłączane, lecz opracowywano je łącznie. Informację o nich znaleźć można w  poszczególnych tomach Inwentarza rękopisów Biblioteki ZNiO, zaopatrzonych w indeksy osób, nazw geograficznych i indeksy rzeczowe.

Przykłady obiektów