Regulamin Wypożyczalni Miejscowej ZNiO

 

I. Uprawnienie do wypożyczeń

 

 1. Wypożyczalnia Miejscowa realizuje wypożyczenia nowych druków zwartych poza Zakład Narodowy im. Ossolińskich (dalej: ZNiO). Ze względu na obowiązującą w Bibliotece Ossolineum regułę prezencyjnego udostępniania zbiorów, korzystanie z Wypożyczalni ograniczone jest do czytelników spełniających określone kryteria.
 2. Prawo do korzystania z Wypożyczalni Miejscowej mają:
  a) Pracownicy ZNiO po upływie sześciu miesięcy pracy lub posiadający umowę na czas nieokreślony,
  b) Emeryci i renciści – byli pracownicy ZNiO,
  c) Samodzielni pracownicy naukowi placówek naukowych i uczelni wyższych.
 3. Osoby wymienione w punktach A-C nabywają prawo do korzystania z Wypożyczalni po przedstawieniu dokumentu poświadczającego spełnianie kryteriów wymaganych w regulaminie oraz przedłożeniu dowodu osobistego i wypełnieniu deklaracji. Pracownik ZNiO niespełniający kryterium wymienionego w punkcie 2A może korzystać z Wypożyczalni Miejscowej na podstawie pisemnego upoważnienia podpisanego przez przełożonego.
 4. Osoby spoza grup użytkowników wymienionych w punktach 2A–C, które nabyły prawo do korzystania z Wypożyczalni Miejscowej przed wejściem w życie niniejszego regulaminu, zachowują to uprawnienie.

II. Zasady korzystania z Wypożyczalni Miejscowej

 

 1. Dane osobowe z deklaracji są przetwarzane w elektronicznej bazie programu Wypożyczalni. Jeżeli w okresie korzystania z usług Wypożyczalni nastąpią zmiany w stosunku do danych wpisanych w deklaracji, czytelnik powinien zgłosić je w celu aktualizacji informacji w bazie.
 2. Czas pracy Wypożyczalni regulowany jest zgodnie z ustalonym harmonogramem, udostępnionym na stronie internetowej ZNiO oraz na tablicy ogłoszeń Zakładu.
 3. Książki wypożycza się na okres 2 miesięcy. Stan konta osoby wypożyczającej nie może przekraczać 5 wypożyczonych dzieł. Ponowne wypożyczenie dzieła temu samemu czytelnikowi może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 1 miesiąca od daty zwrotu.
 4. Nie wypożycza się: druków wydanych przed 1946 rokiem, pozycji z księgozbiorów podręcznych, wydawnictw encyklopedycznych, słownikowych, bibliograficznych i innych wydawnictw informacyjnych, czasopism, cymeliów, dzieł rzadkich, dzieł z dużą liczbą tablic, map i rycin, wydawnictw albumowych, atlasów, druków ulotnych, książek w złym stanie zachowania oraz innych druków, których egzemplarze należą do kategorii z ograniczonym dostępem.
 5. Na każde zamówione dzieło należy złożyć poprawnie wypełniony rewers elektroniczny, podpisywany przez osobę zamawiającą z chwilą wydania książek w Wypożyczalni.
 6. Rewers stanowi dowód zawarcia umowy użyczenia zgodnie z art. 714-719 kodeksu cywilnego. Odpowiedzialność za stan zachowania wypożyczonych zbiorów spoczywa na osobie biorącej książki do używania.
 7. Czytelnik otrzymuje na życzenie wydruk potwierdzający zwrot wypożyczonych pozycji.
 8. Zakład zastrzega sobie możliwość zwrócenia się o zwrot wypożyczonego dzieła przed upływem terminu dopuszczonego przez regulamin, jeśli ważne okoliczności skłaniają ZNiO do odzyskania książki.

III. Skutki naruszenia regulaminu

 

 1. Naruszenie Regulaminu Wypożyczalni Miejscowej w zakresie czasowych i ilościowych limitów wypożyczeń skutkuje blokadą konta do chwili usunięcia nieprawidłowości.
 2. Opłata za niezwrócenie dzieła w terminie wynosi 0,50 zł za każdy dzień, licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po wymaganej dacie zwrotu.
 3. W razie zagubienia lub zniszczenia książki czytelnik zobowiązany jest zrekompensować Zakładowi stratę zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie Rekompensowania Utraty Druków.

Regulamin Wypożyczalni Miejscowej ZNiO obowiązuje od 1 października 2018.